Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Kłodawa znajdują się trzy rezerwaty przyrody. Zajmują one łącznie powierzchnię 97,24 ha.

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy to wielkoobszarowa forma ochrony przyrody. Jest on tworzony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz krajobrazowe w celu ich zachowania i popularyzacji.

Obszary chronionego krajobrazu

Podstawą prawną dla tworzenia tej formy ochrony przyrody jest Ustawa o ochronie przyrody, która określiła je jako tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych

Obszary Natura 2000

Natura 2000 to program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa)

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Kłodawa zlokalizowane są 3 pomnikowe drzewa oraz 2 obiekty przyrody nieożywionej.

Użytki ekologiczne

Użytek ekologiczny to jedna z form ochrony przyrody, która polega na zabezpieczeniu fragmentów ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i siedlisk

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

Ochrona gatunkowa to jedna z form ochrony przyrody. Zgodnie z brzmieniem Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku na celu ma zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Ochrona ta dotyczy gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych