Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Natura 2000 to program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa)

 

Puszcza Barlinecka PLB080001

 

            Puszcza Barlinecka stanowi obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO).  Podstawą prawną uznania Puszczy Barlineckiej do obszarów Natura 2000 jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r., a na Nadleśnictwo Kłodawa przypada powierzchnia 8 071,00 ha.

            W Puszczy występuje co najmniej 20 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla puchacz (PCK) - 1%-2% populacji krajowej, bielik (PCK) - powyżej 1% populacji krajowej oraz co najmniej 1% populacji krajowej takich gatunków ptaków jak: dzięcioł czarny, kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), rybołów (PCK). Występuje bocian czarny, trzmielojad, zimorodek i żuraw.
Ostoja ma duże znaczenie dla ochrony bioróżnorodności a utrzymująca się tu bogata flora naczyniowa, z licznymi gatunkami chronionymi i rzadkimi świadczy o wyjątkowości tego obszaru.

 

Dolina Dolnej Noteci PLB080002

 

   Dolina Dolnej Noteci jest obszarem specjalnej ochrony ptaków (OSO), obejmującym  obszar 13,19 ha Nadleśnictwa Kłodawa, a utworzony poprzez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. 

            Występuje tutaj co najmniej 20 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej takich gatunków ptaków jak: kania czarna, kania ruda i rybitwa czarna. Występują także błotniak stawowy, derkacz, dzięcioł średni czy kropiatka. Pierwsze dwa z wymienionych gatunków są zagrożone - wymieniono je w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. W okresie wędrówek stosunkowo duże koncentracje osiąga łabędź czarnodzioby oraz gęsi. Zimą występuje tu co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego łabędzia krzykliwego.

 

Ostoja Barlinecka PLH080071

 

            Ostoja Barlinecka jest obszarem specjalnej ochrony siedlisk (SOO), który w Nadleśnictwie Kłodawa zajmuje powierzchnię 8 046,32 ha. Podstawą prawną jego wyznaczenia jest Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny.

            Teren Ostoi Barlineckiej ma bogatą sieć hydrograficzną, na którą składa się m. in. dopływ Noteci Polka i Santoczna oraz dopływ Warty Kłodawka. Na terenie obszaru znajduje się także kilkadziesiąt jezior różnych typów, w większości położonych wśród lasów, z największym Jeziorem Barlineckim (268 ha) oraz Jeziorem Dankowskim Wielkim (107 ha) a także liczne, niewielkie oczka wytopiskowe i torfowiska. Lasy zajmują ponad 80% powierzchni terenu. Mimo dominacji drzewostanów sosnowych, duży jest udział buczyn i dąbrów. Najlepiej zachowany zwarty kompleks lasów bukowych znajduje się na południe od Barlinka. Na mniejszych powierzchniach, w zagłębieniach terenu, występują bory bagienne i olsy, a w dolinach cieków i w okolicy źródlisk – łęgi.