Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Kłodawa przeważają siedliska lasowe z dominacją sosny. Średni wiek drzewostanów na naszym terenie wynosi 59 lat, a przeciętna zasobność wynosi prawie 300 3/ha.

Hodowla lasu

Hodowla lasu to ogół czynności faktycznych, wykonywanych, w ramach gospodarki leśnej przez nadleśnictwo, na gruntach pokrytych roślinnością leśną oraz przejściowo pozbawionych roślinności leśnej, albo na rzecz tych gruntów, obejmujący w szczególności nasiennictwo i selekcję, gospodarkę szkółkarską, melioracje agrotechniczne, odnowienia i zalesienia oraz pielęgnowanie lasu.

Ochrona lasu

Działem leśnictwa zajmującym się rozpoznawaniem zjawisk wywołujących szkody w lasach, sposobami ich niwelacji a przede wszystkim eliminacji czynników wywołujących zagrożenie jest ochrona lasu. Bada ona przyczyny powstawania chorób lasu, opracowuje metody ich likwidacji i uodparniania drzewostanów. Jednak dla leśników ochrona lasu to nie tylko zabezpieczanie samych drzew i związanego z nimi surowca drzewnego, ale przede wszystkim ochrona całego ekosystemu leśnego. Oznacza to, że najistotniejszym elementem w ochronie lasu jest zachowanie bioróżnorodności, ochrona gatunków roślin i zwierząt, wód czy gleb.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to szeroko rozumiane korzystanie z jego zasobów. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób kontrolowany oraz zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo Łowieckie (Dz. U. poz651.) zmianie uległ sposób szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Większość starostw powierza nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z lokalnych nadleśnictw.