Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu to ogół czynności faktycznych, wykonywanych, w ramach gospodarki leśnej przez nadleśnictwo, na gruntach pokrytych roślinnością leśną oraz przejściowo pozbawionych roślinności leśnej, albo na rzecz tych gruntów, obejmujący w szczególności nasiennictwo i selekcję, gospodarkę szkółkarską, melioracje agrotechniczne, odnowienia i zalesienia oraz pielęgnowanie lasu.

 

 

 

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

 Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia i zbliżony do naturalnego.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny czyli z nasion rosnących tam dorosłych drzew , jest sadzony przez leśników. Potrzebne do tego celu sadzonki hoduje się w szkółkach. Powstałe w ten sposób uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było ponowne odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka,

oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie.

Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Działania te polegają na spulchnieniu gleby pod okapem drzewostanu w roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, oraz rozluźnieniu zagęszczenia drzew, tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.

 

W Nadleśnictwie Kłodawa odnowienia obejmują rocznie ok. 240 ha lasu.

Oznacza to, że na miejsce wyciętego dojrzałego lasu wprowadza się różnymi sposobami taką samą powierzchnię młodego pokolenia drzew.

Corocznie Nadleśnictwo Kłodawa pielęgnuje ok. 350 ha gleby w uprawach leśnych.Polega to głównie na wykaszaniu chwastów, które konkurują z młodymi drzewkami.

Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne - w okresie uprawy,  czyszczenia późne - w okresie młodnika, trzebieże wczesne - w okresie dojrzewania drzewostanu  oraz trzebieże późne - w okresie dojrzałości drzewostanu.

Czyszczenia wczesne wykonujemy corocznie na obszarze ok. 30 ha, czyszczenia późne
– na 130 ha, trzebieże wczesne – na 290 ha, a trzebieże późne – na ok. 780 ha.

Ważną czynnością w okresie dojrzewania drzewostanu jest wprowadzanie sadzonek gatunków drzew i krzewów, które mogą stworzyć dolne warstwy drzewostanu, tzw. "podszyt".

Podszyt sadzony jest na siedliskach ubogich, gdzie z powodu niedoboru związków pokarmowych lub wody gatunki drzewiaste mają niewielką szansę wytworzenia dolnego piętra drzewostanu.

Zasady hodowli lasu