Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Kłodawa jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, sarny i dziki. Szacuje się, że jeleni jest ok. 460 szt., saren 1300 szt., a dzików 130 szt. (stany z wiosennej inwentaryzacji). Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra, a od pewnego czasu natknąć można się u nas na wilka.

Zwierzyna drobna bytująca na terenie nadleśnictwa to między innymi  lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki i kuny.

Lasy Nadleśnictwa obfitują w zbiorniki wodne, wśród których prawdziwy raj ma ptactwo wodne.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Coroczna inwentaryzacja pozwala kontrolować zmiany w populacjach bytującej na naszym terenie zwierzyny.


Informacja

W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo Łowieckie (Dz. U. poz651.) zmianie uległ sposób szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Od 1 kwietnia 2018r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na wystąpienie szkody, a szacowanie szkód dokonuje zespół złożony z przedstawiciela gminy, koła łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.