Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Większość starostw powierza nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z lokalnych nadleśnictw.

Zgodnie z przepisami Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • prowadzą doradztwo jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w przypadkach wystąpienia tam organizmów szkodliwych, zagrażających trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Telefony dotyczące lasów niepaństwowych przyjmują leśniczowie zgodnie z terytorialnym zasięgiem leśnictw.

Ponadto osobą odpowiedzialną za zagadnienia związane z lasami niepaństwowymi z ramienia biura Nadleśnictwa jest p. Agnieszka Trawińska

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów