Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Kłodawa znajdują się trzy rezerwaty przyrody. Zajmują one łącznie powierzchnię 97,24 ha.

 

 

„Dębina"

            Celem ochrony rezerwatu o statusie ochrony częściowej i powierzchni 12,20 ha jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych grądu środkowoeuropejskiego.

            „Dębina" reprezentuje dąbrowę z domieszką buka, grabu, lipy i starych sosen. Stwierdzono tu występowanie 50 gatunków porostów nadrzewnych, co świadczy o wysokim stopniu czystości środowiska. Udział dębu w składzie drzewostanów wynosi 80%. Rezerwat położony jest na nieznacznym wyniesieniu pomiędzy łąką, a malowniczą doliną Kanału Kłodawskiego.

            Podstawę prawną uznania za rezerwat stanowi Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. (M.P. Nr 2/96, poz. 26).

 

„Buki Zdroiskie im. Prof. Lucjana Agapowa"

            Rezerwat o statusie ochrony częściowej i powierzchni 75,57 ha, z czego Nadleśnictwu Kłodawa przypada  46,34 ha, pozostała część położona jest w Nadleśnictwie Strzelce Krajeńskie.

            Celem ochrony jest zachowanie fragmentu naturalnego lasu mieszanego o charakterze buczyny pomorskiej, występującej na granicy zasięgu, wzdłuż rzeki Santoczna.

            „Buki Zdroiskie" są rezerwatem położonym w krajobrazie leśnym doliny rzeki Santocznej, stanowiącym ciągły pas po obu stronach rzeki o łącznej długości około 5 km i szerokości od 50 do 370 m.

            Podstawę prawną uznania za rezerwat stanowi Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października 1982 r. ( M. P. Nr 25/82, poz. 234).

 

„Rzeka Przyłężek"

            Rezerwat „Rzeka Przyłężek" podobnie jak poprzednie, całkowicie objęty jest ochroną częściową. Zajmuje powierzchnię  35,08 ha, podzieloną między dwa Nadleśnictwa, mianowicie Kłodawa (9,49 ha) oraz Strzelce Krajeńskie (25,59 ha).

            Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów dydaktycznych i naukowych fragmentu lasu mieszanego pochodzenia naturalnego z udziałem buka na krańcowym stanowisku gromadnego zasięgu z charakterystycznym, bogatym runem.

            „Rzeka Przyłężek" jest rezerwatem faunistycznym, utworzonym na bazie odcinka rzeki Przyłężek, w krajobrazie leśnym, obrzeżonej ponad 100 letnimi drzewostanami bukowymi.

            Podstawę prawną uznania za rezerwat stanowi Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. (M.P. Nr 5 z 23 stycznia 1996, poz. 57).