Wydawca treści Wydawca treści

Przetarg na dzierżawę gruntów leśnych

Nadleśnictwo Kłodawa ogłasza II przetarg na dzierżawę gruntów leśnych: Miejsce postoju pojazdów i miejsce odpoczynku nad jeziorem Grabino

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 1. Położenie i lokalizacja, powierzchnia, opis gruntów przeznaczonych do przetargu zgodnie z Planem Urządzenia Lasu na lata 2012-2021 :
 • Obręb leśny: Kłodawa, gmina: Kłodawa;
 • część wydzielenia 224 a, 224~c, 274b, 274~b;
 • powierzchnia:  0,7850 ha;
 • rodzaj użytku: Ls;
 • część działki ewidencyjnej nr 1126 i 1141, obręb ewidencyjny Kłodawa
 1.   Cel wydzierżawienia – miejsce postoju pojazdów i miejsce odpoczynku z utrzymaniem istniejących na gruncie budowli w postaci ławostołów, wiat i miejsca na ognisko.
 2. Warunki dzierżawy i zasady współpracy zostały określone w załączonym wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia przetargowego.
 3. Przewidywany okres dzierżawy - dzierżawa będzie zawierana co roku na okres  – od 1 maja do 30 września każdego roku. W 2020 r. od momentu podpisania umowy do 30 września. Dzierżawca co roku do 30 marca będzie deklarował pisemnie chęć zawarcia umowy w danym roku.
 4. Wywoławcza kwota czynszu dzierżawnego wynosi: 97,30 zł/miesiąc netto. Stawka czynszu dzierżawnego będzie co roku waloryzowana średniorocznym wskaźnikiem cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszanym przez Prezesa GUS. W przypadku ujemnego średniorocznego wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany przez Prezesa GUS stawka czynszu nie ulega zmianie i obowiązuje  w wysokości z roku poprzedniego.
 5. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nazwę przetargu, oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego podaną w zł/miesiąc oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu i akceptuje warunki zawarte we wzorze umowy dzierżawy.
 6. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg na dzierżawę gruntów leśnych z przeznaczeniem na miejsce postoju pojazdów i miejsce odpoczynku nad Jeziorem Grabino” do 27 maja 2020r. do godz. 9:00 w sekretariacie Nadleśnictwa
  ul. Gorzowska 31, 66-415 Kłodawa.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2020r. o godz. 9:15 ul. Gorzowska 31, 66-415 Kłodawa, sala narad. Wyniki przetargu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa i na stronie internetowej.
 8. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert, ustala, które z nich spełniają warunki przetargu i są ważne, a następnie wybiera się oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
 9. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg wybiera nabywcę w drodze licytacji. O terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni.
 10.  Nadleśnictwo Kłodawa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn.
 11. Osoba do kontaktu: Starszy Specjalista Służby Leśnej Marta Werner tel. 533-871-888.

 

załączniki do pobrania


Przetarg na dzierżawę gruntów leśnych

Nadleśnictwo Kłodawa ogłasza przetarg na dzierżawę gruntów leśnych: miejsce postoju pojazdów i miejsce odpoczynku nad jeziorem Grabino.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 1. Położenie i lokalizacja, powierzchnia, opis gruntów przeznaczonych do przetargu zgodnie z Planem Urządzenia Lasu na lata 2012-2021 :
 • Obręb leśny: Kłodawa, gmina: Kłodawa;
 • część wydzielenia 224 a, 224~c, 274b, 274~b;
 • powierzchnia:  0,7850 ha;
 • rodzaj użytku: Ls;
 • część działki ewidencyjnej nr 1126 i 1141, obręb ewidencyjny Kłodawa
 1.   Cel wydzierżawienia – miejsce postoju pojazdów i miejsce odpoczynku z utrzymaniem istniejących na gruncie budowli w postaci ławostołów, wiat i miejsca na ognisko.
 1. Warunki dzierżawy i zasady współpracy zostały określone w załączonym wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia przetargowego.
 1. Przewidywany okres dzierżawy - dzierżawa będzie zawierana co roku na okres  – od 1 maja do 30 września każdego roku. W 2020r. od momentu podpisania do 30 września. Dzierżawca co roku do 30 marca będzie deklarował pisemnie chęć zawarcia umowy w danym roku.
 1. Wywoławcza kwota czynszu dzierżawnego wynosi: 139 zł/miesiąc netto. Stawka czynszu dzierżawnego będzie co roku waloryzowana średniorocznym wskaźnikiem cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszanym przez Prezesa GUS. W przypadku ujemnego średniorocznego wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany przez Prezesa GUS stawka czynszu nie ulega zmianie i obowiązuje  w wysokości z roku poprzedniego.
 1. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nazwę przetargu, oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego podaną w zł/miesiąc oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu i akceptuje warunki zawarte we wzorze umowy dzierżawy.
 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg na dzierżawę gruntów leśnych z przeznaczeniem na miejsce postoju pojazdów i miejsce odpoczynku nad Jeziorem Grabino” do 12 maja 2020r. do godz. 9:00 w sekretariacie Nadleśnictwa
  ul. Gorzowska 31, 66-415 Kłodawa.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 maja 2020r. o godz. 9:15 ul. Gorzowska 31, 66-415 Kłodawa, pokój nr 8. Wyniki przetargu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa i na stronie internetowej.
 1. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert, ustala, które z nich spełniają warunki przetargu i są ważne, a następnie wybiera się oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
 1. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg wybiera nabywcę w drodze licytacji. O terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni.
 1.  Nadleśnictwo Kłodawa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn.
 1. Osoba do kontaktu: Starszy Specjalista Służby Leśnej Marta Werner tel. 533-871-888.

Załączniki do pobrania

 


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności Nr S.270.2.1.2020 z dnia 18.03.2020

„Obsługa pułapek żywołownych dla norki amerykańskiej i szopa pracza na terenie Nadleśnictwa Kłodawa. Monitoring liczebności ww. gatunków inwazyjnych” w ramach zadania pn. „Zakup wraz z montażem i systemem administrowania, obsługą oraz utylizacją, pułapek żywołownych w Puszczy Gorzowskiej. Monitoring liczebności populacji wybranych gatunków inwazyjnych” do projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało umieszczone na stronie: www.klodawa.szczecin.lasy.gov.pl/ogloszenia

oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 6 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłodawa z dnia 12.03.2019 r.

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Oferty należy złożyć wg wyboru:

 1. Oferty należy złożyć wg wyboru:

  - osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Kłodawa, ul.Gorzowska 31, Kłodawa (oferta może być złożona w kopercie),

                   - pocztą elektroniczną na adres:klodawa@szczecin.lasy.gov.pl w terminie do 26.03.2020 r.
 2. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie w postaci skanu na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
 3. Złożenie oferty bezpośrednio w biurze Zamawiającego  oznacza termin odebrania oferty przez Zamawiającego potwierdzony zapisem „wpłynęło dnia....".

 


Zapytanie ofertowe zgodnie z procedurą rozeznania rynku Nr S.270.2.9.2019 z dnia 14.11.2019

„Usuwanie nalotów drzew i krzewów na siedliskach nieleśnych, na terenie Nadleśnictwa Kłodawa” w ramach zadania pn. „Restytucja siedlisk nieleśnych w Nadleśnictwie Bogdaniec i Kłodawa” do projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

 

Wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało umieszczone na stronie: www.klodawa.szczecin.lasy.gov.pl/ogloszenia

oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 6 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłodawa z dnia 12.03.2019 r.

 

Zapraszamy do składania ofert.

Oferty należy złożyć wg wyboru:

osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Kłodawa, ul.Gorzowska 31, Kłodawa (oferta może być złożona w kopercie),

lub pocztą elektroniczną na adres:klodawa@szczecin.lasy.gov.pl w terminie do 22.11.2019 r.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR ZG.270.2.7.2019.ZGE Z DNIA 12.11.2019 R.

Dostawa 8 pułapek żywołownych służących do odłowu norki amerykańskiej i 7 pułapek do odłowu szopa pracza oraz systemu powiadamiania dla każdej pułapki dla Nadleśnictwa Kłodawa w ramach zadania pn. „Zakup wraz z montażem i systemem administrowania, obsługą oraz utylizacją, pułapek żywołownych w Puszczy Gorzowskiej. Monitoring liczebności populacji wybranych gatunków inwazyjnych” do projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

               

Wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało umieszczone na stronie: www.klodawa.szczecin.lasy.gov.pl/ogloszenia

oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 6 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłodawa z dnia 12.03.2019 r.

 

Zapraszamy do składania ofert.

Oferty należy złożyć wg wyboru:

osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Kłodawa, ul.Gorzowska 31, Kłodawa (oferta może być złożona w kopercie),

lub pocztą elektroniczną na adres:klodawa@szczecin.lasy.gov.pl w terminie do 20.11.2019 r.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR ZG.270.2.8.2019.ZGE Z DNIA 14.10.2019 R.

Oznakowanie trasy szlaku pieszo-rowerowego „Puszczy Gorzowskiej” przebiegającej przez Nadleśnictwo Kłodawa, w ramach zadania „Powstanie szlaku pieszo-rowerowego „Puszczy Gorzowskiej” (modernizacja i powstanie nowej infrastruktury pieszo-rowerowej) w nadleśnictwach Barlinek, Bogdaniec, Kłodawa i Strzelce Krajeńskie” projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

                               

Wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało
umieszczone na stronie:
www.klodawa.szczecin.lasy.gov.pl/ogloszenia

oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 6 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłodawa z dnia 12.03.2019 r.

 

Zapraszamy do składania ofert.

Oferty należy złożyć wg wyboru:

osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Kłodawa, ul.Gorzowska 31, Kłodawa (oferta może być złożona w kopercie),

lub pocztą elektronicznąnaadres:klodawa@szczecin.lasy.gov.plw terminie do 23.10.2019 r.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR S.270.2.4.2019 Z DNIA 14.08.2019 R.

Oznakowanie trasy szlaku pieszo-rowerowego „Puszczy Gorzowskiej” przebiegającej przez Nadleśnictwo Kłodawa, w ramach zadania „Powstanie szlaku pieszo-rowerowego „Puszczy Gorzowskiej” (modernizacja i powstanie nowej infrastruktury pieszo-rowerowej) w nadleśnictwach Barlinek, Bogdaniec, Kłodawa i Strzelce Krajeńskie” projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

                               

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało
umieszczone na stronie:
www.klodawa.szczecin.lasy.gov.pl/ogloszenia

oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 6 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłodawa z dnia 12.03.2019 r.

 

Zaprasamy do składania ofert.

Oferty należy złożyć wg wyboru:

osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Kłodawa, ul.Gorzowska 31, Kłodawa (oferta może być złożona w kopercie),

lub pocztą elektronicznąnaadres:klodawa@szczecin.lasy.gov.plw terminie do 23.08.2019 r., do godziny 12:00.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR S.270.2.6.2019 Z DNIA 27.08.2019 R.

Zakup 15 sztuk lornetek, w ramach zadań pn. „„Modernizacja miejsca edukacji w leśnictwie Nierzym Nadleśnictwo Kłodawa” i „Kompleksowe zagospodarowanie terenu przy Nadleśnictwie Kłodawa” projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

Wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało
umieszczone na stronie:
www.klodawa.szczecin.lasy.gov.pl/ogloszenia oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 6 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłodawa z dnia 12.03.2019 r.

Oferty należy złożyć wg wyboru:

osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Kłodawa, ul.Gorzowska 31, Kłodawa (oferta może być złożona w kopercie),

lub pocztą elektronicznąnaadres:klodawa@szczecin.lasy.gov.plw terminie do 03.09.2019 r.

 

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR S.270.2.5.2019 Z DNIA 22.08.2019 R.

„Monitoring fitosocjologiczny w Nadleśnictwie Kłodawa” w ramach zadania pn. „Restytucja siedlisk nieleśnych w Nadleśnictwie Bogdaniec i Kłodawa” do projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

Wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało
umieszczone na stronie:
www.klodawa.szczecin.lasy.gov.pl/ogloszenia

oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 6 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłodawa z dnia 12.03.2019 r.

 

Zaprasamy do składania ofert.

Oferty należy złożyć wg wyboru:

osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Kłodawa, ul.Gorzowska 31, Kłodawa (oferta może być złożona w kopercie),

lub pocztą elektronicznąnaadres:klodawa@szczecin.lasy.gov.pl w terminie do 30.08.2019 r., do godziny 8:00.

 


INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW LEŚNYCH

Informacja o wyniku II przetargu 

PISEMNEGO NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW LEŚNYCH
Z PRZEZNCZENIEM NA MIEJSCE POSTOJU POJAZDÓW I MIEJSCE ODPOCZYNKU NAD JEZIOREM GRABINO

 

 1. W dniu 2 lipca 2019r. o godzinie 9:15 w pokoju nr 9 Nadleśnictwa Kłodawa z siedzibą ul. Gorzowska 31, 66-415 Kłodawa zebrała się komisja przetargowa w celu otwarcia ofert złożonych na dzierżawę gruntów leśnych.
 1. Przedmiotem II przetargu była dzierżawa gruntów leśnych z przeznaczeniem na miejsce postoju pojazdów i miejsce odpoczynku nad Jeziorem Grabino z utrzymaniem istniejących na gruncie budowli nietrwale związanych z gruntem w postaci ławostołów, wiat i miejsca na ognisko.
 2. Przewidywany okres dzierżawy – czas nieoznaczony od 1 maja do 30 września każdego roku, przy czym w 2019r. od czasu podpisania umowy do 30 września 2019r.
 3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosiła 95,20 zł/miesiąc netto (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100).
 4. Nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg nie został rozstrzygnięty.

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności Nr ZG.270.2.4.2019.ZGE z dnia 19.06.2019 r.

Dostawa sprzętu i środków pszczelarskich w ramach zadania pn. „Zakup barci, rodzin pszczelich oraz akcesoriów pszczelarskich w Nadleśnictwie Bogdaniec i Kłodawa” do projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

Wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramachEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnego,EuropejskiegoFunduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało
umieszczone na stronie:
www.klodawa.szczecin.lasy.gov.pl/ogloszenia

oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 6 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłodawa z dnia 12.03.2019 r.

 

Zaprasamy do składania ofert.

Oferty należy złożyć wg wyboru:

osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Kłodawa, ul.Gorzowska 31, Kłodawa (oferta może być złożona w kopercie),

lub pocztą elektronicznąnaadres:klodawa@szczecin.lasy.gov.plw terminie do 27.06.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 


PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW LEŚNYCH

NADLEŚNICTWO KŁODAWA OGŁASZA II PRZETARG

NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW LEŚNYCH Z PRZEZNCZENIEM NA:

 MIEJSCE POSTOJU POJAZDÓW I MIEJSCE ODPOCZYNKU

NAD JEZIOREM GRABINO

 

 1. Położenie i lokalizacja, powierzchnia, opis gruntów przeznaczonych do przetargu:
 • Obręb leśny: Kłodawa, gmina: Kłodawa;
 • część wydzielenia 224 a, 224~c, 274b, 274~b;
 • powierzchnia:  0,7850 ha;
 • rodzaj użytku: Ls;
 • część działki ewidencyjnej nr 1126 i 1141, obręb ewidencyjny Kłodawa

 

 1.   Cel wydzierżawienia – miejsce  postoju pojazdów i miejsce odpoczynku z utrzymaniem istniejących na gruncie budowli nietrwale związanych z gruntem w postaci ławostołów, wiat
  i miejsca na ognisko.
 2. Warunki dzierżawy i zasady współpracy zostały określone w załączonym wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia przetargowego.
 3. Przewidywany okres dzierżawy – czas nieoznaczony od 1 maja do 30 września każdego roku, przy czym w 2019r. od czasu podpisania umowy do 30 września 2019r.
 4. Wywoławcza kwota czynszu dzierżawnego wynosi: 95,20 zł/miesiąc netto (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złote 20/100).
 5. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nazwę przetargu , oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego podaną w zł/miesiąc oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu i akceptuje warunki zawarte we wzorze umowy dzierżawy.
 6. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg na dzierżawę gruntów leśnych z przeznaczeniem na miejsce postoju pojazdów i miejsce odpoczynku nad Jeziorem Grabino” do 2 lipca 2019r. do godz. 9:00 w sekretariacie Nadleśnictwa ul. Gorzowska 31, 66-415 Kłodawa.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lipca 2019r. o godz. 09:15 siedzibie Nadleśnictwa Kłodawa
  ul. Gorzowska 31, 66-415 Kłodawa, pokój nr 9. Otwarcie ofert jest jawne. Wyniki przetargu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa i na stronie internetowej.
 8. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert, ustala, które z nich spełniają warunki przetargu
  i są ważne, a następnie wybiera się oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
 9. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg wybiera nabywcę w drodze licytacji. O terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni.
 10.  Nadleśnictwo Kłodawa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn.
 11. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Kłodawa
  ul. Gorzowska 31, 66-415 Kłodawa, pokój nr 8 lub pod nr tel. 533-871-888.

 

 

 

załączniki:

- wzór umowy dzierżawy z załącznikami.


PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW LEŚNYCH

NADLEŚNICTWO KŁODAWA OGŁASZA PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW LEŚNYCH Z PRZEZNCZENIEM NA: MIEJSCE POSTOJU POJAZDÓW I MIEJSCE ODPOCZYNKU NAD JEZIOREM GRABINO

WYNIKI PRZETARGU

Położenie i lokalizacja, powierzchnia, opis gruntów przeznaczonych do przetargu:

 • Obręb leśny: Kłodawa, gmina: Kłodawa;
 • część wydzielenia 224 a, 224~c, 274b, 274~b;
 • powierzchnia:  0,7850 ha;
 • rodzaj użytku: Ls;
 • część działki ewidencyjnej nr 1126 i 1141, obręb ewidencyjny Kłodawa 
 1.   Cel wydzierżawienia – miejsce  postoju pojazdów i miejsce odpoczynku z utrzymaniem istniejących na gruncie budowli w postaci ławostołów, wiat i miejsca na ognisko. 
 2. Warunki dzierżawy i zasady współpracy zostały określone w załączonym wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia przetargowego. 
 3. Przewidywany okres dzierżawy – czas nieoznaczony od 1 maja do 30 września każdego roku, przy czym w 2019r. od czasu podpisania umowy do 30 września 2019r.
 4. Wywoławcza kwota czynszu dzierżawnego wynosi:  136 zł/miesiąc netto.
 5. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nazwę przetargu, oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego podaną w zł/miesiąc oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu i akceptuje warunki zawarte we wzorze umowy dzierżawy.
 6. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg na dzierżawę gruntów leśnych z przeznaczeniem na miejsce postoju pojazdów i miejsce odpoczynku nad Jeziorem Grabino” do 17 czerwca 2019r. do godz. 9:00 w sekretariacie Nadleśnictwa
  ul. Gorzowska 31, 66-415 Kłodawa.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2019r. o godz. 9:15 ul. Gorzowska 31, 66-415 Kłodawa, pokój nr 8. Otwarcie ofert jest jawne. Wyniki przetargu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa i na stronie internetowej.
 8. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert, ustala, które z nich spełniają warunki przetargu i są ważne, a następnie wybiera się oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
 9. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg wybiera nabywcę w drodze licytacji. O terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni.
 10.  Nadleśnictwo Kłodawa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn. 
 11. Osoba do kontaktu Specjalista Służby Leśnej Marta Werner tel. 533-871-888.

Załączniki:

1. Wzór umowy