Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje społeczne Planu Urządzenia Lasu na lata 2022-2031 dla Nadleśnictwa Kłodawa

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie zawiadamia, że:


1. W dniach od 27.01.2022 r. do 17.02.2022 r. wyłożona będzie do publicznego wglądu,
końcowa redakcja projektu Planu Urządzenia Lasu (PUL) dla Nadleśnictwa Kłodawa na
lata 2022-2031 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
2. W związku z panująca pandemią COVID-19 – ww. dokumenty udostępnione będą
wyłącznie w formie elektronicznej, na stronie BIP Nadleśnictwa Kłodawa, w zakładce
Plan Urządzenia Lasu.
3. Celem wyłożenia jest szeroka konsultacja, zawartych w Planie Urządzenia Lasu, zadań
z zakresu ochrony przyrody i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Opinie/uwagi, na
temat projektowanych działań z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz
zadań wynikających z programu ochrony przyrody, proszę przesyłać na adres

klodawa@szczecin.lasy.gov.pl .
4. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Szczecinie. Jeżeli uwaga będzie miała charakter zastrzeżenia do
ustaleń zawartych w projekcie PUL, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinie - udzieli stosownej odpowiedzi na zastrzeżenia w terminie 14 dni od
zakończenia okresu wyłożenia planu. Rozstrzygnięcia zawarte w odpowiedzi będą
ostateczne dla sporządzenia Planu Urządzenia Lasu.

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

„Stworzenie terenowej gry edukacyjnej na ścieżce dydaktycznej przy siedzibie Nadleśnictwa Kłodawa” w ramach zadania „Kompleksowe zagospodarowanie terenu przy Nadleśnictwie Kłodawa” do projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

Nadleśnictwo Kłodawa zaprasza do skadania ofert na stworzenie terenowej gry edukacyjnej na ścieżce dydaktycznej przy siedzibie Nadleśnictwa Kłodawa.

Szczegóły w załącznikach.