Wydawca treści Wydawca treści

Zaproszenie do złożenia oferty zgodne z zasadą konkurencyjności

„Wykonanie albumu-przewodnika po projekcie i Puszczy Gorzowskiej”, w ramach zadania pn. „Działania informacyjno-promocyjne” do projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

Nadleśnictwo Kłodawa zaprasza do skadania ofert na stworzenie wykonanie albumu-przewodnika po projekcie "Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej".

Szczegóły w załącznikach.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA


Przetarg na zbycie zbędnych środków trwałych

Kłodawa, dnia 14.02.2023

Zn. spr.: S.270.1.2023

 

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO KŁODAWA

ul. Gorzowska 31, 66-415 Kłodawa

 

www.klodawa.szczecin.lasy.gov.pl

 

klodawa@szczecin.lasy.gov.pl

 

OGŁASZA

 

przetarg pisemny, ofertowy, nieograniczony na sprzedaż zbędnych dla prowadzenia gospodarki leśnej środków trwałych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

1.Przedmiot przetargu:

Przedmiotem sprzedaży/przetargu są środki trwałe w postaci sprzętu elektronicznego.

 1. W/w sprzęt jest używany, bez gwarancji fabrycznej i rękojmi sprzedającego.
 2. Specyfikacja sprzętu objętego postępowaniem stanowi załącznik nr.1 niniejszego ogłoszenia
 3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-14:00 w biurze Nadleśnictwa Kłodawa po wcześniejszym umówieniu się z Starszym Spec. SL Tomaszem Michalewiczem -tel. 600 460 250
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady w oferowanym przedmiocie

przetargu.

 1. Dodatkowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Dziale administracyjnym Nadleśnictwa Kłodawa:

Daniel Niekrewicz – Sekretarza N-ctwa Kłodawa- tel. 664 062 313

2.Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. Złożenie prawidłowej oferty w terminie do dnia 1.03.2023 do godz. 1000

w siedzibie zamawiającego: Nadleśnictwo Kłodawa, ul. Gorzowska 31, 66-415

Kłodawa, pok. nr 3

 1. Oferty pisemne w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Sprzedaż środków trwałych 1– nie otwierać przed dniem 1.03.2023 godz. 1015” . Na kopercie obowiązkowo należy umieścić adres oferenta (imię i nazwisko, ew. nazwę + adres), lub w formie elektronicznej na adres: zamowienia.klodawa@szczecin.lasy.gov.pl, w formie pliku PDF (lub innym nieedytowalnym) możliwym do otwarcia przez Sprzedającego. W
 

tytule wiadomości: Sprzedaż środków trwałych 1– nie otwierać przed dniem

01.03.2023 godz. 1015 , oferta jako załącznik do wiadomości.

 

 1. Oferta nie musi być zabezpieczona w wadium.

2.4.Cena wywoławcza jest podana w załączniku nr.1 do niniejszego ogłoszenia. Podana cena jest kwotą netto nie zawierającą podatek VAT w wysokości 23 %

 1. Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko, adres oraz pesel;

w przypadku składania oferty przez firmę: nazwę, adres siedziby i nr NIP;

 1. datę sporządzenia oferty;
 2. nr. inwentarzowy i oferowana kwotę;
 3. oferta na pojedynczy przedmiot sprzedaży / nr inwentarzowy powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Wygrywa oferent, który zaproponował najwyższą cenę.
 5. W przypadku, kiedy uczestnicy przetargu zaoferują tę sama cenę, sprzedający

przeprowadzi licytację ustną pomiędzy tymi ofertami.

 1. W jednej kopercie lub wiadomości może znajdować się kilka ofert danego oferenta na zakup poszczególnych przedmiotów sprzedaży / nr. inwentarzowych. Jedna oferta może dotyczyć jednego przedmiotu sprzedaży / nr. inwentarzowego

3.Miejsce i termin otwarcia ofert:

W siedzibie Sprzedającego: Nadleśnictwo Kłodawa, ul. Gorzowska 31, 66-415 Kłodawa, dnia 1.03.2023 godz. 10 15 . Otwarcie ofert bez udziału oferentów. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej Sprzedającego niezwłocznie po otwarciu ofert.

4.Postanowienia końcowe:

 1. Warunkiem wydania przedmiotu sprzedaży nabywcy, jest wpłacenie ceny nabycia na rachunek bankowy Nadleśnictwa w terminie max. 7 dni od daty otrzymania informacji o wyniku przetargu, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego Nadleśnictwa.
 2. W terminie do 14 dni od zamknięcia przetargu Sprzedający zawiadomi na piśmie o jego rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.
 3. Okres związania z ofertą wynosi 14 dni.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.
 5. Niniejsze ogłoszenie jest zarazem regulaminem przetargu o którym mowa.

 

Podpis Kierownika Jednostki

 

          Tomasz Kalembkiewicz

 

 


Zaproszenie do złożenia oferty zgodne z zasadą konkurencyjności

„Wykonanie 6 sztuk tablic informacyjnych wraz z montażem w terenie”, w ramach zadania pn. „Działania informacyjno-promocyjne” do projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

Nadleśnictwo Kłodawa zaprasza do skadania ofert na wykonanie 6 sztuk tablic informacyjnych wraz z montażem w terenie w ramach projektu "Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej".

Szczegóły w załącznikach.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA


Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu elektronicznego - II przetarg

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO KŁODAWA

ul. Gorzowska 31, 66-415 Kłodawa
www.klodawa.szczecin.lasy.gov.pl
klodawa@szczecin.lasy.gov.pl

OGŁASZA
przetarg pisemny, ofertowy, nieograniczony na sprzedaż zbędnych dla prowadzenia
gospodarki leśnej środków trwałych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe.


Zaproszenie do złożenia oferty zgodne z zasadą konkurencyjności

„Wykonanie albumu-przewodnika po projekcie i Puszczy Gorzowskiej”, w ramach zadania pn. „Działania informacyjno-promocyjne” do projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

Nadleśnictwo Kłodawa zaprasza do skadania ofert na stworzenie wykonanie albumu-przewodnika po projekcie "Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej".

Szczegóły w załącznikach.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA


Konsultacje społeczne Planu Urządzenia Lasu na lata 2022-2031 dla Nadleśnictwa Kłodawa

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie zawiadamia, że:


1. W dniach od 27.01.2022 r. do 17.02.2022 r. wyłożona będzie do publicznego wglądu,
końcowa redakcja projektu Planu Urządzenia Lasu (PUL) dla Nadleśnictwa Kłodawa na
lata 2022-2031 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
2. W związku z panująca pandemią COVID-19 – ww. dokumenty udostępnione będą
wyłącznie w formie elektronicznej, na stronie BIP Nadleśnictwa Kłodawa, w zakładce
Plan Urządzenia Lasu.
3. Celem wyłożenia jest szeroka konsultacja, zawartych w Planie Urządzenia Lasu, zadań
z zakresu ochrony przyrody i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Opinie/uwagi, na
temat projektowanych działań z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz
zadań wynikających z programu ochrony przyrody, proszę przesyłać na adres

klodawa@szczecin.lasy.gov.pl .
4. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Szczecinie. Jeżeli uwaga będzie miała charakter zastrzeżenia do
ustaleń zawartych w projekcie PUL, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinie - udzieli stosownej odpowiedzi na zastrzeżenia w terminie 14 dni od
zakończenia okresu wyłożenia planu. Rozstrzygnięcia zawarte w odpowiedzi będą
ostateczne dla sporządzenia Planu Urządzenia Lasu.