Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Kłodawa

Nadleśnictwo Kłodawa jest jednostką jednoobrębową z Obrębem Leśnym: Kłodawa, w skład którego wchodzi 11 leśnictw i Gospodarstwo Szkółkarskie.

Podział terenu Nadleśnictwa na Mezoregiony

 

 

Łącznie powierzchnia Nadleśnictwa wynosi około 17903 ha, w tym powierzchnia leśna to 17363 ha. Są to tereny  ukształtowane podczas ostatniego, północnopolskiego zlodowacenia. W znacznej części nasze lasy położone są na glebach Mezoregionu Równiny Gorzowskiej, która ma charakter pola sandrowego. W niewielkim zakresie gospodarujemy również na obszarze Mezoregionu Kotliny Gorzowskiej.

Rzeźba terenu

                Na terenie Nadleśnictwa możemy wyróżnić cztery formy geomorfologiczne, wśród których dominują związane z działalnością lodowca:

a)      formy pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego,

b)      formy polodowcowe i eoliczne,

c)       formy pochodzenia rzecznego i jeziornego,

d)      formy utworzone przez roślinność.

                Z budową geologiczną ściśle związane jest ukształtowanie i rzeźba terenu. W krajobrazie Nadleśnictwa Kłodawa dominuje rzeźba nizinna równa, jedynie w części południowej naszych lasów, na terenie Leśnictwa Płomykowo przeważa teren nizinny falisty i pagórkowaty.

                Począwszy od północy w kierunku południowo-wschodnim teren, na którym gospodarujemy obniża się – różnica wysokości wynosi około 52 m. Najniżej położony punkt w Nadleśnictwie znajduje się w oddziale 693 (25 m n.p.m.) w dolinie Noteci, a najwyższy w oddziale 53 (77,5m n.p.m.). Urozmaiceniem krajobrazu są głębokie i wąskie doliny rzek spływających do Warty i Noteci oraz ciągi jezior połączone ciekami wodnymi. Tworzą one najbardziej malownicze zespoły krajobrazu, gdzie tafle jezior i doliny rzek kontrastują z równinami porośniętymi lasem.

Nadleśnictwo Kłodawa należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Jest jednym z 35 Nadleśnictw tej jednostki. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa obejmuje ok. 328 km2

Rzeki

                 Obszar Nadleśnictwa Kłodawa należy do zlewni III rzędu rzeki Warty, która wpada do rzeki Odry. Oprócz tego na naszym terenie znajdują się  dwie zlewnie IV rzędu: rzeki Kłodawki i rzeki Noteci.

Najważniejsze rzeki i cieki regionu to: Noteć, Warta oraz Kanał Kłodawski, Marwica, Srebrna
i Grabinka – dopływy Warty, a także Santoczna i Raczna – dopływy Noteci

Zbiorniki wodne

                Teren działania Nadleśnictwa Kłodawa jest obszarem bogatym w akweny wody stojącej, takie jak: jeziora i stawy rybne. Geneza jezior tego regionu związana jest z zasięgiem pokrywy lodowej ostatniego zlodowacenia. Przeważają tutaj jeziora rynnowe charakteryzujące się długim i wąskim kształtem przypominającym doliny rzeczne. Często jeziora rynnowe tworzą charakterystyczne łańcuchy, przez które przepływa rzeka. Przykładem może tu być ciąg jezior na rzece Santocznej.Rzeka Warta

                Pod względem troficznym przeważają jeziora zaliczane do zbiorników mezotroficznych
i eutroficznych. Wyróżniają się dużą zawartością soli mineralnych rozpuszczalnych w wodzie oraz bardzo bujną roślinnością. Ma to związek z przepływającymi przez nie ciekami wodnymi, które wzbogacają je w składniki odżywcze. Niektóre jeziora, powstałe w zagłębieniach bezodpływowych można zaliczyć do typu zbiorników dystroficznych. Ich wody są zakwaszone i brunatne od związków humusowych, a powierzchnia zarasta mszarami, co prowadzi do powstania torfowisk przejściowych
i wysokich. Przykładem takiego zbiornika może być jezioro Jezierzyce.

Klimat

                 Autor pierwszej opracowanej dla Polski regionalizacji klimatycznej Eugeniusz Romer wyróżnił 8 typów klimatu oznaczonych symbolami A-H. Typy te zostały dodatkowo podzielone na 60 krain klimatycznych. Zasięg poszczególnych typów kilmatyczno-regionalnych ma w Polsce w większości przebieg równoleżnikowy. Największą powierzchnię zajmuje obejmujący cały pas Nizin Środkowopolskich obszar określany jako: typ C – Klimaty Krainy Wielkich Dolin. Tereny Nadleśnictwa Kłodawa położone są w krainie 3 typu C, nazwanej Krainą Gorzowską.

                Wg regionalizacji klimatycznej przedstawionej przez Wosia (1995 r.), opracowanej na podstawie częstości pojawiania się określonych typów pogody na danym obszarze kraju, tereny Nadleśnictwa Kłodawa położone są w Regionie XIII – Dolnej Warty.

                Region Dolnej Warty charakteryzuje się stosunkowo bardzo częstym występowaniem dni
z pogodą przymrozkową, bardzo chłodną, zazwyczaj z opadem (około 21). Liczniejsze niż w wielu innych regionach są tutaj dni z pogodą umiarkowanie ciepłą z dużym zachmurzeniem (średnio 49),
a także dni z pogodą bardzo ciepłą z dużym zachmurzeniem, których jest około 15.

Szata roślinna

Drzewa, krzewy i rośliny runa to najważniejsze elementy składowe ekosystemu leśnego. Wiele z nich to gatunki podlegające ochronie gatunkowej. Najciekawsze to pióropusznik strusi, długosz królewski, bagno zwyczajne, orlik pospolity, czosnek niedźwiedzi, rosiczka okrągłolistna, storczyk krwisty, widłak jałowcowaty, widłak torfowy. Chronione są także najokazalsze  egzemplarze drzew w ramach pomników przyrody, a całe ich zgrupowania w ramach zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Sarny zimą

Świat zwierzęcy

Na terenie Nadleśnictwa Kłodawa występują podstawowe gatunki łowne: jeleń, sarna, dzik, zając, lis, jenot i borsuk. W naszych lasach spotkać można także bobry, wydry, tchórz, gronostaje
i wiele innych gatunków zwierząt. Wśród ptaków znajdziemy gatunki rzadkie i zagrożone: bielika, puchacza, rybołowa, orlika krzykliwego, błotniaki, krogulca, derkacza, dudka,  płomykówkę, puszczyka, wilgę, ziębę czy gągoły.

Wspomnieć należy również o wielu gatunkach, płazów, gadów, ryb i owadów, a wśród nich o: kumaku nizinnym, ropuchach szarej i zielonej, traszkach, jaszczurkach zwince i żyworodnej, żmii zygzakowatej, żółwiu błotnym, głowaczu białopłetwym, pstrągach, wielu gatunkach biegaczy, szklarniku leśnym i żagnicy zielonej.