Lista aktualności Lista aktualności

Informacja na temat planowanych prac leśnych

Las jak każdy żywy organizm ma swój początek, wiek dojrzały i kres. Gdy drzewa osiągną wiek dojrzałości, muszą być wycięte na pożytek nas wszystkich, aby mogło je zastąpić młode, zdrowe pokolenie.

Zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej, prowadząc swoją działalność, Nadleśnictwo realizuje „plan urządzenia lasu" czyli szczegółowe wytyczne do wykonania dla każdego fragmentu lasu. Jest on tworzony przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne i po zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska stanowi podstawę do prowadzenie zabiegów gospodarczych w lesie. Wszystkie czynności wykonywane przez leśników (wycinka, pielęgnacja, sadzenie drzew itp.) są realizacją konkretnych zapisów w opracowywanym co 10 lat planie urządzenia lasu dla danego Nadleśnictwa.

Gospodarowanie w lasach sąsiadujących z posesjami prywatnymi nie jest łatwe, w szczególności, gdy są one urozmaiceniem krajobrazu oraz gdy pełnią funkcje rekreacyjne. Ze względu na bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców i użytkowników ruchu drogowego nie można pozwolić na pozostawienie tych drzewostanów do naturalnej śmierci bez ingerencji człowieka. Znajdują się tam bowiem drzewa obumarłe i chore, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia oraz mienia.

Fot.1. Lokalizacja planowanych prac

 

Fot. 2. Lokalizacja planowanych prac

 

Fot. 3. Lokalizacja planowanych prac

 

 

  1. Drzewostany w okolicy miejscowości Janczewo, oddział 581 d oraz 581 h

Zadaniem i powinnością leśnika jest systematyczne pielęgnowanie i taka przebudowa lasu, która zapewni jego trwałość i zdrowie. Lasy wokół miejscowości Janczewo są w większości posadzone na gruntach porolnych, a gatunki, jakie zostały użyte do zalesienia tego terenu nie są odpowiednio dobrane do warunków, w których rosną. Przez to ich stan zdrowotny jest kiepski i corocznie, dla zachowania bezpieczeństwa osób i przebywających w tej okolicy usuwane są obumarłe drzewa.

Żeby poprawić stan zdrowotny oraz zapewnić trwałość lasu przy Janczewie w 2023 roku zostanie on poddany przebudowie, czyli zmianie składu gatunków, które go tworzą. Z jednogatunkowego boru sosnowego zostanie wycięta część (około 40%) drzew w kilku niedużych powierzchniach, czyli na tzw. gniazdach. W miejscu wyciętych sosen, po wcześniejszym przygotowaniu gleby, zostaną posadzone sadzonki drzew liściastych – dębu oraz gatunki domieszkowe jak lipa czy klony, stanowiące urozmaicenie środowiska. Prace planujemy wykonać w 4. kwartale 2023 roku, po to by wiosną 2024 roku wykonać odnowienie.

Fot. 4. Plan sytuacyjny dla fragmentu lasu, oddział 581 d

 

Fot. 5. Plan sytuacyjny dla fragmentu lasu, oddział 581 h

 

  1. Drzewostany w okolicy miejscowości Łośno

Oddział 159 f

Podobnie jak w przypadku lasów przy Janczewie również w tym miejscu rozpocznie się pierwszy etap przebudowy drzewostanu. Na około 40% powierzchni zostaną wycięte sosny, aby z jednogatunkowego litego lasu sosnowego mógł powstać mieszany dębowo-sosnowy.

Prace planujemy wykonać w 2. kwartale 2023 roku, po to by wiosną 2024 roku wykonać odnowienie.

 

 

Fot. 6. Plan sytuacyjny dla fragmentu lasu, oddział 159 f

 

Oddział 212 j

W tym przypadku przebudowę lasu z sosnowego na mieszany, dębowo–sosnowy zaczęliśmy 9 lat temu. Wprowadzone tam zostały gatunki liściaste – takie jak dęby, lipy, modrzewie oraz czereśnia ptasia – gatunek biocenotyczny, które nie tylko wzbogaciły środowisko, ale także poprawiły zdrowotność i naturalną odporność lasu. Obecnie wysokość młodego pokolenia wynosi około 3 metry i potrzebuje ono coraz więcej światła. Przyszedł więc czas na ostatni etap przebudowy, gdyż drzewa pozostałe na gruncie przekroczyły wiek drzewostanu dojrzałego (mają 110 lat), co można zaobserwować, w postaci naturalnego obumierania drzew (każdego roku usuwa się około 40-50 sztuk posuszu). Nie wszystkie dorosłe drzewa zostaną wycięte. Dla urozmaicenia krajobrazu pozostawione zostaną drzewa dziuplaste i część starodrzewu w postaci kępy.Prace planujemy wykonać w 1 kwartale 2023 roku, po to by wiosną 2024 roku wykonać odnowienie.

 

Fot. 7. Plan sytuacyjny dla fragmentu lasu, oddział 212 j

 

  1. Drzewostan pomiędzy miejscowościami Mironice i Santocko, oddział 369 l

Las sosnowy, który rośnie w tym miejscu jest przeznaczony do przebudowy na bardziej dostosowany do żyznego w tym miejscu siedliska. Oznacza to, że w miejscu litego sosnowego drzewostanu, zostaną posadzone gatunki liściaste – dąb, lipa i buk. W tym przypadku pierwszy etap przebudowy będzie polegał na wycięciu gniazd na około 30% powierzchni oraz po uprzednim przygotowaniu gleby posadzenie sadzonek dębu, lipy oraz gatunków domieszkowych, które urozmaicą środowisko, wzbogacą bazę żerową dla dzikiej zwierzyny i ptaków oraz poprawią stan zdrowotny drzewostanu.

Prace planujemy wykonać w 4. kwartale 2023 roku, po to by wiosną 2024 roku wykonać odnowienie.

 

Fot. 8. Plan sytuacyjny dla fragmentu lasu oddział 369 l

 

Nadleśnictwo Kłodawa pragnie zapewnić, że wszelkie działania mają na celu zachowanie trwałości lasu i będą realizowane w oparciu o fachową wiedzę leśną oraz wieloletnie doświadczenie wykwalifikowanej kadry.

W razie pytań i wątpliwości związanych z opisanymi działaniami proszę kontaktować się z Zastępcą Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłodawa, mgr inż. Tadeuszem Szyszko, tel. 600340257.